ЧИСТЕЊЕ СКАЛИ И ХОДИНИЦИ

ЧИСТЕЊЕ СКАЛИ И ХОДИНИЦИ

Скали и ходници дневно

  • метење и збирање на ѓубрето, празнење на кошевите за отпадоци
  • бришење на влезните врати
  • влажно бришење на под
  • бришење на прашина од површини досегливи за рака и чистење на внатрешни стаклени површини

Скали и ходници месечно

  • бришење на штекови и прекинувачи
  • отстранување на пајажина
  • темелно чистење на радијатори
  • темелно чистење на огласни табли и огради