ЧИСТЕЊЕ НА СТАНБЕНИ ОБЈЕКТИ

ЧИСТЕЊЕ НА СТАНБЕНИ ОБЈЕКТИ

  Во делот на услуги од областа на хигиена нудиме:

 • чистење на станбени влезови (ходник, скали, лифт),
 • – чистење на огради од скали и сите застаклени површини
 • – чистење на патеки околу станбениот објект
 • – чистење на одлагалиштето на комунален отпад и околината околу него
 • чистење на домови;
 • чистење на деловни простории;
 • чистење на градежен шут;
 • перење стаклени површини;
 • машинско чистење на  подни облоги;
 • машинско чистење на мебел;
 • машинско миење и полирање подови